Д-р Чавдарова, проф. Пиперкова, д-р Гаврилова, д-р Георгиев

Първи по рода си интердисциплинарен труд създава протокол за диагностика и лечение на ранен меланом и други редки кожни тумори

Формулираният алгоритъм е стъпка към въвеждането на държавен стандарт за поведение при редки злокачествени тумори

Авторите дават свободен достъп до монографиите си за специалисти

 

Малигненият меланом и Меркел-клетъчният карцином сa агресивни злокачествени кожни тумори, които бързо развиват метастази. Последните клинични проучвания и научни публикации дават надежда, че навременното и насочено лечение още в началните стадии на заболяването, може значително да подобри прогнозата за пациента. Навлизането на адювантните имуно- и таргет-терапии коренно промени ситуацията и 5-годишната преживяемост на пациенти с меланом във IIВ-С и III-ти клиничен стадий се повиши от 5% на 45-65%.

Тези впечатляващи резултати доведоха до регистриране на адювантната имунотерапия за още по-ранните стадии на заболяването, като от лятото на тази година тя се прилага в Европа и в България за IIB и IIC стадий. Напредъкът обаче изисква изключително точна диагностика и прецизен алгоритъм за коректно стадиране, с възможност за своевременно разпознаване на пациентите с ранен меланом.

Трима лекари от  Университетската СБАЛ по Онкология в София обединиха научните си търсения и опит в прилагането на най-прецизния метод за ранно оперативно стадиране при меланом – сентинелната биопсия. Д-р Ива Гаврилова, д.м., д-р Лидия Чавдарова-Иванова, д.м. и д-р Венелин Георгиев, д.м., създадоха единствен по рода си интердисциплинарен труд, обединяващ три монографии на тема: „Съвременна диагностика и възможности да лечение на редките злокачествени кожни тумори“. Изследването им систематизира  опита, натрупан от екипната работа на Клиниките по Онкодерматология, Нуклеарна медицина и Онкохирургия  в УСБАЛ по Онкология и е под патронажа на проф. Елена Пиперкова, д.м., д.м.н. – Началник на Клиниката по нуклеарна медицина и доц. Лъчезар Джонгов, д.м. – Началник на Клиниката по коремна хирургия. Авторите изказват дълбоката си признателност към проф. Пиперкова и доц. Джонгов за напътствията и методическите указания в процеса на изследването, които добавят стойност в академичните им търсения и интердисциплинарната колаборация, довели до развивитие на медицинската практика, с принос в създаването на единен протокол за поведение и комплексно лечение на редки кожни тумори.

Научните трудове разглеждат прилагането на сентинелната лимфосцинтиграфия, съчетана с хибридна SPECT/CT, и последващата я биопсия на стражевия лимфен възел (БСЛВ) през призмата на три медицински специалности, обединени от обща онкологична насоченост, с цел индивидуализиране на подхода към пациенти с редки кожни тумори. Всяка от монографиите съдържа анализ от клиничната практика на авторите за последните три години и илюстрира ефективността на ранната диагностика със сентинелна биопсия и последвало адювантно лечение при новооткрити пациенти в стадий III. Иновативният оперативен метод за ранно стадиране е без алтернатива за точното определяне на стадия на заболяването при новодиагностицирани пациенти и за рестадиране при наличие на рискови фактори или съмнение за напредващо заболяване.

Работата на тримата учени получи признание за принос в развитието и прецизирането на техниката, усъвършенствайки различни етапи от извършването на сентинелната биопсия.

Общият интердисциплинарен труд на тримата лекари демонстрира най-доброто комплексно съвременно лечение в ранен стадий и може да бъде ползван като учебно помагало за поведение при меланом и други карциноми. Формулираният от авторите диагностичен протокол е стъпка към въвеждането на държавен стандарт за поведение при редки злокачествени тумори.

За да бъдат максимално полезни на колегите си, авторите предоставят монографиите си за свободен достъп. Можете да ги изтеглите от тук: